Bevezető

A Hungarian Business Leaders Fórum - ROMASTER Alapítvány (továbbiakban Alapítvány) számára kiemelten fontos a személyes adatok legmagasabb szintű védelme.

A Honlap megtekintése személyes adatok megadása nélkül is lehetséges bárki számára. A felület ugyanakkor ún. cookie-kat tartalmaz, amelyek statisztikai és közösségi elemek miatt működnek, semmiféle személyes adatot sem felhasználva.

Amennyiben Ön értesülni kíván az Alapítvány rendezvényeiről, feliratkozhat levelezési listánkra, vagy együttműködhet velünk. Amennyiben együttműködés, illetve kapcsolattartás céljából megadja elérhetőségi adatait Alapítványunk részére, úgy az adatkezelésekre az alábbi rendelkezések vonatkoznak.

1. Általános tájékoztató a HBLF-ROMASTER Alapítvány www.romaster.hu honlapján megvalósuló adatkezelésről

A HBLF-ROMASTER Alapítvány / Továbbiakban: Alapítvány / 1024 Budapest, Lövőház utca 9. tetőszint 28. / az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben / Info tv. / foglaltaknak megfelelően, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelkezéseinek megfelelően végzi adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységét. A tájékoztató célja, hogy az Alapítvány honlapját megtekintő látogatók tájékoztatást kaphassanak az Alapítvány által a honlapon kezelt adatokról, és az adatkezeléssel kapcsolatosan felmerült egyéb tevékenységről. Jelen tájékoztatóban szereplő fogalmak megegyeznek az Info törvényben meghatározott fogalmakkal.

2. Fogalmi meghatározások:

 • érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.
 • személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat-különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságra jellemző ismeret-, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
 • különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kissebséghez tartozásra, a politikai véleményre, pártállásra, vallásos vagy világnézeti meggyőződésre, párttagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat
 • adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége
 • bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetőleg a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés végrehajtási szervezeteknél keletkezett, és az érintettekkel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat
 • hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatásán alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezést adja a rá vonatkozó személyes adatok- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez.
 • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtja.
 • adatkezelés: az alkalmazott eljárásától függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.
 • adat továbbítása: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
 • nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.
 • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele olya módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.
 • adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.
 • adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.
 • adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.
 • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszerektől és eszközöktől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján beleértve a jogszabály rendelkezésére alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi.
 • adatnyilvántartó rendszer: személyes adatok bármely strukturált, funkcionálisan vagy földrajzilag centralizált, decentralizált vagy szétszórt állománya, mely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető
 • adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, a jogosulatlan hozzáférés, nyilvánosságra hozatal, továbbítás, törlés, sérülés vagy megsemmisülés
 • harmadik személy: olyan természetes személy vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel; az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.
 • harmadik ország: minden olyan állam, amelyen nem EGT - állam.

3. A honlapon megvalósuló adatkezelés:

Látogatói statisztikák készítése, az adatkezelés célja:

Az Alapítvány honlapjához és az Alapítvány által közölt információkhoz bármely külső látogató hozzáférhet. A honlap látogatása során a honlap tárhely szolgáltatója a szolgáltatás működésének ellenőrzése, a visszaélések megakadályozása, és az üzemszerű működés biztosítása érdekében rögzíti a látogatói adatokat. A rögzítés célja a honlap használatára vonatkozó információk gyűjtése, látogatottsági és internet használati statisztikák, elemzések készítése. A külső szolgáltatók a felhasználó számítógépén, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elhelyezett sütit, az azt kezelő szolgáltatóknak lehetőségük van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal. A felhasználó a honlapon felugró ablakban a sütikre vonatkozó kérelmet bármikor visszautasíthatja.  

A kezelt adatok köre:

Dátum, időpont, felhasználó számítógépének IP címe, meglátogatott oldal IP címe, előzőleg meglátogatott oldal IP címe, felhasználó operációs rendszerével kapcsolatos adatok.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelésre az érintettek által az Alapítvány honlapján önkéntesen, az érintett megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, akként, hogy az érintett a jelen szabályzat szerinti személyes adatait kapcsolatfelvételi célból megadta, amellyel kifejezetten hozzájárult ahhoz, hogy a közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011.évi CXII. tv 5.§-a, alapján a honlapon levelezéshez, ügyfélkapcsolathoz regisztrált személyek önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama:

A levelezési, ügyfélkapcsolati, támogatási listáról való törlési kérelem beérkezéséig.

Támogatást kérő diákokkal és a támogatásban résztvevő vállalatokkal történő kapcsolattartás:

Az adatkezelés célja:

Az Alapítvány honlapján lehetőséget biztosít arra, hogy a támogatást kérő diákok és a támogatást nyújtani kívánó vállalatok közvetlen kapcsolatot teremthessenek az Alapítvány kapcsolattartásra kijelölt munkavállalóival. Az ügyfélkapcsolat elindításához a honlapon keresztül a cégek az adatkezelési szabályzat és az adatvédelmi nyilatkozat elfogadása után, az ott felsorolt elérhetőségek bármelyikén felvehetik a kapcsolatot az Alapítvánnyal, míg a Diákok az Online pályázati adatlap kitöltésével az ott feltüntetett adatvédelmi nyilatkozat és adatkezelési szabályzat elfogadásával.

A kezelt adatok köre:

Diákok esetében a pályázati adatlapon szereplő adatok: Név / Születési hely és idő / Anyja leánykori neve / Állandó lakcíme / Levelezési címe / E-mail cím / Telefonszám / Mobiltelefonszám / Oktatási Intézmény adatai / Tanulmányi átlag az utolsó félévben vagy egy évben / Rendelkezel-e nyelvvizsgával / Versenyeredmények / Továbbtanulási irány megjelölése / Csatolandó dokumentumok: motivációs levél, bizonyítványok, önkéntes nyilatkozat.

Cégek esetében: Név/ email cím / cég / beosztás, / telefonszám megadásával.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelésre az érintettek által az Alapítvány honlapján önkéntesen, az érintett megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, akként, hogy az érintett a jelen szabályzat szerinti személyes adatait kapcsolatfelvételi célból megadta, amellyel kifejezetten hozzájárult ahhoz, hogy a közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011.évi CXII. tv 5.§-a. A partnerek adatkezelése ügyféladatnak minősül, így nem kerül bejelentésre az adatvédelmi hatóság nyilvántartásába.

Az adatkezelés időtartama:

A levelezési, ügyfélkapcsolati, támogatási listáról, támogató listáról való törlési kérelem beérkezéséig.

4. A kezelt személyes adatok köre és a rögzítés módja

Az Alapítvány (adatkezelő) a jelen Adatkezelési Szabályzat hatálya alá tartozó tevékenységével összefüggésben az alábbi, közvetlenül az érintettől felvett személyes adatokat kezeli:

Név / Születési hely és idő / Anyja leánykori neve / Állandó lakcíme / Levelezési címe / E-mail cím / Telefonszám / Mobiltelefonszám / Oktatási Intézmény adatai / Tanulmányi átlag az utolsó félévben vagy egy évben / Rendelkezel-e nyelvvizsgával / Versenyeredmények / Továbbtanulási irány megjelölése / Csatolandó dokumentumok: motivációs levél, bizonyítványok, önkéntes nyilatkozat.

Cégek esetében: Név/ email cím / cég / beosztás, / telefonszám megadásával.

A jelen Szabályzat szerinti személyes adatok rögzítésére kizárólag azt követően kerülhet sor, hogy az Adatkezelő az érintett részére az adatkezelés alapjául szolgáló Adatkezelési Szabályzat megismerését lehetővé tette, amelyet az érintett kifejezetten elismer. Az adatfelvétel valamennyi esetben közvetlenül az érintettől felvett, az üzenetküldésre rendszeresített speciális űrlap útján, az Adatkezelő által üzemeltetett http://romaster.hu url alatt elérhető internetes portálon keresztül kerül sor. Az adatrögzítés folyamatát az érintett maga irányítja, ennek hiányában az adatrögzítésre nem kerülhet sor, ily módon, amennyiben az adatrögzítés során az érintett az adatrögzítés folyamatát akár kifejezetten, akár ráutaló magatartással megszakítja, úgy az Adatkezelő köteles az adatrögzítést megszakítani és az addig megadott személyes adatokat kivétel nélkül törölni. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az adatfelvételi eszköznek azon adatai, melyek az adatfelvétel során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül az adatfelvételkor naplózza. Ezen adatok egyéb személyes adatokkal -törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá. Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelő a megadott személyes adatokat az Adatkezelési Szabályzatban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatokat harmadik személynek vagy hatóságok számára kizárólag az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kivéve, ha törvény ettől eltérően nem rendelkezik. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Tájékoztatjuk, hogy minden érintett e-mail címének megadásakor egyúttal felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. Az adatkezelő nem köteles ellenőrizni, hogy az e-mail cím valóban az azt megadó érintetthez tartozik, ily módon jogosult vélelmezni, hogy a megadott személyes adatok tekintetében az adatkezelés jogszerű.

5. Adatkezelés időtartama, az adatok módosítása és törlése

Az adatrögzítés során megadott személyes adatok kezelése a rögzítés időpontjában kezdődik és annak törléséig, illetve törvényben meghatározott egyéb időpontig tart. Tájékoztatjuk, hogy Ön bármikor kérhet felvilágosítást az Adatkezelő által kezelt adatairól, ez alatt értve a kezelt adatok körét, az adatrögzítés időpontját és módját, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos, hatályos elveket, szabályokat egyaránt.

Bármikor indokolás és korlátozás nélkül ingyenesen kérheti adatai módosítását, továbbá azok Adatkezelő adatbázisából való törlését az alábbi elérhetőségeken: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Adatkezelő:  

Név: Hungarian Business Leaders Fórum - ROMASTER Alapítvány

Postai cím: 1024 Budapest, Lövőház utca 9. tetőszint 28.

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

6. Cookie használat

Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő által üzemeltetett Honlap úgynevezett „cookie”-kat használ profiladatok és állapotadatok gyűjtéséhez, az érintettek azonosítására, illetve a látogatók nyomonkövetésére. A cookie-k olyan adatok, melyek ideiglenesen a böngészőprogramról az Ön számítógépének merevlemezére kerülnek a Honlap meglátogatásával, és amelyek a Honlap látogatásához szükségesek. Önmagukban azonban nem használhatók fel a látogató személyazonosságának beazonosítására. A cookie-k további funkciókat biztosítanak a Honlap számára, illetve segítségükkel pontosabban fel tudjuk mérni a Honlap használatát. Az Info tv. alapján cookie alkalmazásához az Ön előzetes hozzájárulásával van lehetőség. Önnek tehát módjában áll engedélyeznie vagy elutasítania a cookie-kat. Böngészője beállításainak módosításával Ön elutasíthatja a cookie-kat, illetve, amennyiben úgy kívánja, a cookie tárolását megelőzően figyelmeztetést is kaphat. Kérjük, amennyiben többet szeretne megtudni ezekről a funkciókról, és pontosítani kívánja cookie beállításait, tekintse meg internetes böngészőjének utasításait vagy segítő képernyőjét. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben úgy dönt, hogy a cookie-kat elutasítja, előfordulhat, hogy Honlapunk vagy más honlapok interaktív funkcióit nem tudja majd teljes egészében kihasználni.